Mon to Fri: 09:00 - 18:00

ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема. МОС Консулт Ви предлага да кандидатствате за финансиране на софтуерни продукти и услуги за подобряване на работата Ви в конструкторски отдел или автоматизация на вашите процеси.

Нашите специалисти имат опит в изпълнението на подобни програми и ще се радваме да Ви доставим подходящите решения. Обща информация:

  • Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път.
  • Срок на договора – 36 месеца.
  • Срока на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА И ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТИ:

  • регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
  • микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
  • кандидати, които не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;
  • кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва - нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства - С31 „Производство на мебели“.

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.
Стойността на ваучера от тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:
Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:
Доставчик на софтуерни продукти и услуги - МОС Консулт
Консултант по програмата - ЕЛАНА Инвестмънт