Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е обявена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно ПМС 160/2016 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация/доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Работни станции - 5 бр.; Обособена позиция 2: Софтуер за виртуализация - 1 бр. 
Тръжната документация може да бъде свалена от тук.

The information contained in this message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and to others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or taking any action based on the contents of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. MOS Consult OOD is neither liable for the proper and complete transmission for the information contained in this message nor for any delay in its receipt.

 

EU Innovations

        „МОС Консулт ООД" подписа договор BG16RFOP002-2.089-0736-C01 от 01.12.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

        Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

        Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

        Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.089-0736-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС Консулт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
 

 

 

 

 

 

 

EU Innovations

        „МОС КОНСУЛТ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0164-C01 от 16.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“.

        Проектът е свързан с ангажирането на персонал, използването налични активи и закупуването на работни станции - 5 бр. и софтуер за виртуализация - 1 бр. Човешките, материалните и нематериалните активи са необходими за разработването на продуктова иновация – иновативно компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето, която иновация ще бъде разработена съвместно от МОС Консулт ООД и партньора на компанията Технически университет – Варна.

        Закупуването на оборудването и ангажирането на персонала ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 650 084.16 лв., от които 499 543.57 лв. безвъзмездна финансова помощ (424 612.04 лв. европейско и 74 931.53 лв. национално съфинансиране) и 150 540.59 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет на "МОС Консулт" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения с образователен характер" от ИСИС чрез разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето.

Специфични цели на проекта:

 • Разработване на иновативна на европейско ниво образователна услуга в областта на машиностроенето, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение;
 • Разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение, базиращо се на нови знания в областта;
 • Разширяване на набора разработени иновационни продукти до TRL 6 на компанията;
 • Подобряване на конкурентоспособността на "МОС Консулт" ООД.

Резултати:

 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • сформиране и започване на работа на научно-изследователския екип за разработване на иновацията;
 • започване на амортизационни отчисления на закупени преди старта на проекта, сървър и дисков масив, необходими за разработване на иновацията;
 • извършени изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния продукт
 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • създадена бета версия на софтуерния продукт и тест на бета версията в релевантна среда;
 • закупени, монтирани и въведени в експлоатация 5 бр. работни станции.
 • осигурена необходимата хардуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;
 • закупен и въведен в експлоатация 1 бр. софтуер за виртуализация;
 • осигурена необходимата софтуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС КОНСУЛТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.