Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

 

   

ЕКСПЕРТИ ЕЛЕКТРОНИКА

Описание:

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01/16.05.2018 г. „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“ „МОС КОНСУЛТ“ ООД търси да назначи 2-ма експерти ЕЛЕКТРОНИКА на 4 часов работен ден за 6 месеца, но не по-късно от крайната дата на ДБФП BG16RFOP002-1.005-0164-C01 - 16.05.2018 г.

Изисквания към кандидатите:

Образование: Висше
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист или еквивалент
Професионален опит: минимум 2 години опит в разработка/имплементиране/извършване на научни изследвания/академична дейност в областта на инженерните науки или разработване и имплементиране на софтуерни продукти

Функции (отговорности и задължения):

• Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация - компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност. Експертите ще участват в създаването на сценарий за движения на виртуалния асистент; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване.
• Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация, експертите ще имат следните отговорности:

  • програмиране на бета версия
  • провеждане на тестване на бета версията
  • изпитване на бета версията в релевантна среда с необходимия хардуер
  • подготовка на тестови сценарии за тестване на бета версията
  • формиране на списък с несъответствия/подобрения

Вие получавате:

• Работа в експертен екип, разположен в гр. Варна
• Опит от разработване на иновация на европейско ниво
• Трудов договор и добро възнаграждение

Краен срок за подаване на автобиографии: 25.11.2019

За доказване на образование, квалификация и професионален опит кандидатите е необходимо да представят автобиография на и-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС КОНСУЛТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.