Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

 

   

ЕКСПЕРТИ ЕЛЕКТРОНИКА

Описание:

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01/16.05.2018 г. „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“ „МОС КОНСУЛТ“ ООД търси да назначи 2-ма експерти ЕЛЕКТРОНИКА на 4 часов работен ден за 6 месеца, но не по-късно от крайната дата на ДБФП BG16RFOP002-1.005-0164-C01 - 16.05.2018 г.

Изисквания към кандидатите:

Образование: Висше
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист или еквивалент
Професионален опит: минимум 2 години опит в разработка/имплементиране/извършване на научни изследвания/академична дейност в областта на инженерните науки или разработване и имплементиране на софтуерни продукти

Функции (отговорности и задължения):

• Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация - компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност. Експертите ще участват в създаването на сценарий за движения на виртуалния асистент; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване.
• Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация, експертите ще имат следните отговорности:

 • програмиране на бета версия
 • провеждане на тестване на бета версията
 • изпитване на бета версията в релевантна среда с необходимия хардуер
 • подготовка на тестови сценарии за тестване на бета версията
 • формиране на списък с несъответствия/подобрения

Вие получавате:

• Работа в експертен екип, разположен в гр. Варна
• Опит от разработване на иновация на европейско ниво
• Трудов договор и добро възнаграждение

Краен срок за подаване на автобиографии: 25.11.2019

За доказване на образование, квалификация и професионален опит кандидатите е необходимо да представят автобиография на и-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС КОНСУЛТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е обявена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно ПМС 160/2016 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация/доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Работни станции - 5 бр.; Обособена позиция 2: Софтуер за виртуализация - 1 бр. 
Тръжната документация може да бъде свалена от тук.

 

EU Innovations

        „МОС КОНСУЛТ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0164-C01 от 16.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“.

        Проектът е свързан с ангажирането на персонал, използването налични активи и закупуването на работни станции - 5 бр. и софтуер за виртуализация - 1 бр. Човешките, материалните и нематериалните активи са необходими за разработването на продуктова иновация – иновативно компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето, която иновация ще бъде разработена съвместно от МОС Консулт ООД и партньора на компанията Технически университет – Варна.

        Закупуването на оборудването и ангажирането на персонала ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 650 084.16 лв., от които 499 543.57 лв. безвъзмездна финансова помощ (424 612.04 лв. европейско и 74 931.53 лв. национално съфинансиране) и 150 540.59 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет на "МОС Консулт" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения с образователен характер" от ИСИС чрез разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето.

Специфични цели на проекта:

 • Разработване на иновативна на европейско ниво образователна услуга в областта на машиностроенето, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение;
 • Разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение, базиращо се на нови знания в областта;
 • Разширяване на набора разработени иновационни продукти до TRL 6 на компанията;
 • Подобряване на конкурентоспособността на "МОС Консулт" ООД.

Резултати:

 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • сформиране и започване на работа на научно-изследователския екип за разработване на иновацията;
 • започване на амортизационни отчисления на закупени преди старта на проекта, сървър и дисков масив, необходими за разработване на иновацията;
 • извършени изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния продукт
 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • създадена бета версия на софтуерния продукт и тест на бета версията в релевантна среда;
 • закупени, монтирани и въведени в експлоатация 5 бр. работни станции.
 • осигурена необходимата хардуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;
 • закупен и въведен в експлоатация 1 бр. софтуер за виртуализация;
 • осигурена необходимата софтуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС КОНСУЛТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.